Reklamační řád

Reklamační řád

Zodpovědnost prodávajícího za vady se řídí ustanoveními Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen “oblečení”), u kterého jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen “Reklamace”).

Prodávající odpovídá Kupujícímu za prodávané oblečení, které je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména co se týče jeho provedení, počtu a je bez vad.

Kupující je povinen prohlédnout oblečení co nejdříve po jeho převzetí, nejpozději však do deseti dnů od dodání. Pokud oblečení vykazuje vady, týkající se jeho provedení, počtu a zjevných vad, je povinen výskyt vad písemně oznámit Prodávajícímu. Písemné oznámení o výskytu vad musí obsahovat číslo faktury, kterou byla vyúčtována kupní cena.

Pokud oblečení není ve shodě s kupní smlouvou, jak je popsáno v odstavci 2., (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle nároků Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; pokud tento postup nelze, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupí od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli na prodávané oblečení záruku za jakost, a to v trvání 2 let od dodání oblečení Kupujícímu spotřebiteli, případně v trvání delším, pokud je tato delší doba uvedena ve specifikaci oblečení. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na které se vztahuje záruka za jakost, však nevzniká, pokud tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na oblečení na Kupujícího vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající nebo osoby, s čí pomocí Prodávající splnil svůj závazek. Záruka za jakost se dále nevztahuje na obvyklé opotřebení oblečení. U věcí prodávaných za menší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla menší cena sjednána.

Záruční doba je delší o dobu, po kterou bylo oblečení v záruční opravě. V případě výměny oblečení začíná nová záruční doba.

Kupující má při uplatnění záruky právo na:

bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o odstranitelnou vadu; není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má Kupující právo na výměnu oblečení nebo součásti; nelze-li takový postup , Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit,

výměnu vadného oblečení nebo odstoupení od smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému nošení oblečení,

výměnu vadného oblečení nebo odstoupení od smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému nošení oblečení,

přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nechce-li Kupující výměnu věci.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nepřiměřeným zacházením a použitím, a dále mechanickým poškozením zboží či jeho úpravami. Pokud Prodávající zjistí, že zboží bylo předáno k reklamaci z některého z uvedených důvodů, bude reklamace zamítnuta. Prodávající má dále právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy je reklamované zboží znečištěné nebo nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé. Ve všech uvedených případech vzniká Prodávajícímu právo na náhradu nákladů vynaložených k vyřízení neoprávněné reklamace, zejm. veškerých vzniklých nákladů na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno Kupujícímu.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 5.4.2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Zboží zasílejte pouze po předchozí telefonické nebo mailové dohodě a doporučeně – nikoli na dobírku.

Adresa určená pro reklamaci:

Radek Keclík
Mírové náměstí 1396
397 01 Písek

 

Telefon:+420 735 072 335
E-mail:eshop@familyofmove.cz

Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář.